Hiển thị tất cả 11 kết quả
 • vn88 vn88linkvn88Liên kết đăng nhập

  Multi-axis XYTH870-A

  X axis(ETH22)
  • Repeatability (mm):±0.005(mm)
  • Ball Screw Lead (mm):25
  • Max. Speed (mm/sec):1250
  Y axis(ETH17)
  • Repeatability (mm):±0.005(mm)
  • Ball Screw Lead (mm):20
  • Max. Speed (mm/sec):1000
  Liên hệ Đọc tiếp
 • vn88 vn88linkvn88Liên kết đăng nhập

  Multi-axis XYTH760-G

  X axis(ETH17)
  • Repeatability (mm):±0.005(mm)
  • Ball Screw Lead (mm):20
  • Max. Speed (mm/sec):1000
  Y axis(ETH14)
  • Repeatability (mm):±0.005(mm)
  • Ball Screw Lead (mm):20
  • Max. Speed (mm/sec):1000
  Liên hệ Đọc tiếp
 • vn88 vn88linkvn88Liên kết đăng nhập

  Multi-axis XYTH876-A

  X axis(ETH22)
  • Repeatability (mm):±0.005(mm)
  • Ball Screw Lead (mm):25
  • Max. Speed (mm/sec):1250
  Y axis(ETH17)
  • Repeatability (mm):±0.005(mm)
  • Ball Screw Lead (mm):20
  • Max. Speed (mm/sec):1000
  Z axis(ETH14)
  • Repeatability (mm):±0.005(mm)
  • Ball Screw Lead (mm):10
  • Max. Speed (mm/sec):500
  Liên hệ Đọc tiếp
 • vn88 vn88linkvn88Liên kết đăng nhập

  Multi-axis XYTH870-G

  Multi-axis Actuator XYTH870-G

  X axis(ETH17)
  • Repeatability (mm):±0.005(mm)
  • Ball Screw Lead (mm):20
  • Max. Speed (mm/sec):1000
  Y axis(ETH14)
  • Repeatability (mm):±0.005(mm)
  • Ball Screw Lead (mm):20
  • Max. Speed (mm/sec):1000
  Liên hệ Đọc tiếp
 • vn88 vn88linkvn88Liên kết đăng nhập

  Multi-axis XYTH876-G

  X axis(ETH22)
  • Repeatability (mm):±0.005(mm)
  • Ball Screw Lead (mm):25
  • Max. Speed (mm/sec):1250
  Y axis(ETH17)
  • Repeatability (mm):±0.005(mm)
  • Ball Screw Lead (mm):20
  • Max. Speed (mm/sec):1000
  Z axis(ETH14)
  • Repeatability (mm):±0.005(mm)
  • Ball Screw Lead (mm):10
  • Max. Speed (mm/sec):500
  Liên hệ Đọc tiếp
 • vn88 vn88linkvn88Liên kết đăng nhập

  Multi-axis XYTH650-P

  X axis(ETH14)
  • Repeatability (mm):±0.005(mm)
  • Ball Screw Lead (mm):20
  • Max. Speed (mm/sec):1000
  Y axis(ETH13)
  • Repeatability (mm):±0.005(mm)
  • Ball Screw Lead (mm):10
  • Max. Speed (mm/sec):500
  Liên hệ Đọc tiếp
 • vn88 vn88linkvn88Liên kết đăng nhập

  Multi-axis XYTH760-P

  X axis(ETH17)
  • Repeatability (mm):±0.005(mm)
  • Ball Screw Lead (mm):20
  • Max. Speed (mm/sec):1000
  Z axis(ETH14)
  • Repeatability (mm):±0.005(mm)
  • Ball Screw Lead (mm):10
  • Max. Speed (mm/sec):500
  Liên hệ Đọc tiếp
 • vn88 vn88linkvn88Liên kết đăng nhập

  Multi-axis XYTH880-P

  X axis(ETH22)
  • Repeatability (mm):±0.005(mm)
  • Ball Screw Lead (mm):25
  • Max. Speed (mm/sec):1250
  Y axis(ETH22)
  • Repeatability (mm):±0.005(mm)
  • Ball Screw Lead (mm):5
  • Max. Speed (mm/sec):250
  Liên hệ Đọc tiếp
 • vn88 vn88linkvn88Liên kết đăng nhập

  Multi-axis XYTH760-F

  X axis(ETH17)
  • Repeatability (mm):±0.005(mm)
  • Ball Screw Lead (mm):20
  • Max. Speed (mm/sec):1000
  Z axis(ETH14)
  • Repeatability (mm):±0.005(mm)
  • Ball Screw Lead (mm):10
  • Max. Speed (mm/sec):500
  Liên hệ Đọc tiếp
 • vn88 vn88linkvn88Liên kết đăng nhập

  Multi-axis XYTH760-A

  X axis(ETH17)
  • Repeatability (mm):±0.005(mm)
  • Ball Screw Lead (mm):20
  • Max. Speed (mm/sec):1000
  Y axis(ETH14)
  • Repeatability (mm):±0.005(mm)
  • Ball Screw Lead (mm):20
  • Max. Speed (mm/sec):1000
  Liên hệ Đọc tiếp
 • vn88 vn88linkvn88Liên kết đăng nhập

  Multi-axis XYTH886-P

  X axis(ETH22)
  • Repeatability (mm):±0.005(mm)
  • Ball Screw Lead (mm):25
  • Max. Speed (mm/sec):1250
  Y axis(ETH14)
  • Repeatability (mm):±0.005(mm)
  • Ball Screw Lead (mm):10
  • Max. Speed (mm/sec):500
  Zaxis(ETH22)-
  • Repeatability (mm):±0.005(mm)
  • Ball Screw Lead (mm): 5
  • Max. Speed (mm/sec):250
  Liên hệ Đọc tiếp